Kom jij ook bij ons spelen?

Het Pedagogisch beleidsplan

Bij het maken van een keuze voor een kinderopvangorganisatie is het voor u als ouder van belang te weten van welke visie de organisatie uitgaat bij de opvang van uw kind(eren). Op deze wijze kunt u nagaan of de manier van opvang bij u en uw kind(eren) past. In dit schrijven geven we daarom een korte uiteenzetting van onze visie en de daaraan gekoppelde wijze van omgang met kinderen, ouders en medewerkers.

De Kindertjesboom gaat uit van de volgende pedagogische visie:

Pedagogische Visie 

Het bewust contact maken met en het dienstbaar kunnen volgen van het kind, de ouder, de medewerker (het individu) is in evenwicht, neutraal en gericht op alle aspecten van de ontwikkeling volgens een evenwichtige benadering op zowel emotionele, sociale, cognitieve, creatieve en morele gebieden in de ruimste zin. Deze evenwichtige “kindvolgende” benadering draagt bij aan het bevorderen van de basisveiligheid.

Deze pedagogische visie sluit goed aan bij een ieder die het belangrijk vindt dat kinderen zich ontwikkelen tot mensen met liefde voor zichzelf, voor de anderen, de natuur in onze huidige multiculturele samenleving. Het pedagogisch handelen is gebaseerd op het volledig mens mogen zijn, het welbevinden van de kinderen en medewerkers binnen onze organisatie.

Natuurbeleving 

Door evenwicht aan te brengen in het naar buiten gaan, bewust buiten te spelen, raken kinderen en pedagogisch medewerkers geïnspireerd. De natuur en de omgang met dieren helpt bij drukte op de groep, buiten is er veel meer ruimte en dat doet goed aan de groepsdynamiek. Buiten zijn geeft innerlijke rust en nodigt uit om tot spelen te kunnen komen, om heerlijk te kijken naar andere kinderen en geeft legio mogelijkheden om tot leermomenten te komen. Buiten zijn laat kinderen rust ervaren, bewust te luisteren en te genieten van wat de natuur allemaal te bieden heeft. Het is noodzakelijk voor de ontwikkeling van kinderen om dichtbij de natuur te kunnen ontwikkelen, het geeft hen vertrouwen en houvast.

De pedagogisch medewerkers zijn zich ervan bewust dat kinderen een andere grens qua weersomstandigheden hebben dan volwassenen. De pedagogisch medewerkers gaan mee in de behoefte van het kind en zijn zich bewust van het belang van buiten zijn.

De visie in de dagelijkse praktijk

De Kindertjesboom is van binnen ruim opgezet. Er zijn meerdere speelruimtes waar kinderen met een grote variatie aan speelgoed kunnen spelen. Daarnaast is er een gezamenlijke leef-keuken die ‘s ochtends wordt gebruikt als ontvangstruimte voor ouders en kinderen. Verder wordt de leef-keuken gebruikt als extra activiteitenruimte, om bijvoorbeeld te knutselen of te dansen op muziek.

De groepsruimten zijn qua vormgeving en speelgoed aangepast aan de specifieke behoeften en de ontwikkelingsfase van het kind.

Tarieven van kinderopvang de Kindertjesboom

Het uurtarief voor ons kinderdagverblijf is in: 
2020: € 8,17 
2021: € 8,46

Het uurtarief voor onze buitenschoolse opvang is in:
2020: € 7,02
2021: € 7,27

Wij houden ons aan de landelijke vaste uurtarieven van de overheid.

Inspectierapporten

De Kindertjesboom voldoet aan de eisen die gesteld zijn door de overheid. Voor een overzicht verwijzen wij u naar de link die onderaan de pagina staat.

Geschillencommissie

Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie, te vinden op www.degeschillencommissie.nl

Erkend leerbedrijf

Wij zijn aangesloten bij het SBB en bieden stageplaatsen voor niveau 1, 2 en 3. Voor meer informatie zie www.s-bb.nl

Persoonlijke informatie
Op locatie is ook een informatiebord met nieuwsbrieven, mentor lijsten,
uitnodigingen en leuke weetjes.

Ons pedagogisch beleidsplan is in te zien op onze locatie.

Erkend leerbedrijf de Kindertjesboom Beuningen

Kleinschalig Vaste medewerkers  Huiselijke omgeving   Flexibele opvang